Umowa o PPP, cz. 1 – postanowienia ogólne

Dzisiaj zgodnie z  wcześniejsza zapowiedzią postaram się przybliżyć poszczególne elementy umowy o PPP.  Zacznijmy od postanowień ogólnych.

Przede wszystkim należy określić strony umowy. Jest to część zwana komparycją umowy, najogólniej rzecz ujmując, określa kim są strony zawierające umowę. Poza pełnymi nazwami stron,  powinny znaleźć się tutaj informacje  o formie prawnej, siedzibie, adresie, numerze rejestrowym (jeżeli taki jest), danych osób reprezentujących strony wraz z pełnionymi przez te osoby funkcjami. Dodatkowo przed pierwszymi postanowieniami umowy, możemy umieścić  preambułę, w której  dosyć ogólnie zawiera się  informacje o okolicznościach zawarcia umowy i celach jakie  strony chcą  osiągnąć poprzez zawarcie umowy. Możemy tutaj umieścić informacje o podstawach prawnych w oparciu o które wyłoniono partnera prywatnego.

W dalszej kolejności wskazane jest aby umowa zawierała definicje. W tym miejscu  zbieramy wyjaśnienie  wszystkich istotnych terminów i pojęć  znajdujących się w dalszych zapisach umowy. Ułatwi nam to rozumienie tych zapisów i pozwoli uniknąć sporów interpretacyjnych pomiędzy stronami umowy, w przyszłości.

No i wreszcie najważniejsza część postanowień ogólnych, czyli przedmiot umowy.

Zgodnie z art. 7 ustawy  o partnerstwie publiczno-prywatnym: „Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego”.

 Zobowiązanie partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia jest jednym z głównych postanowień umowy .  Przedsięwzięciem w myśl art. 2 pkt 4, jest budowa lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub inne świadczenie. Ustawodawca zatem daje nam tylko przykłady  tych przedsięwzięć które mogą być realizowane w w tej formule.

Jest to dosyć ogólne sformułowanie , które pozostawia nam duże możliwości w praktyce. Jednakże zapisy konkretnej umowy w odniesieniu do zobowiązania partnera prywatnego muszą być już bardzo precyzyjne, są to bowiem najważniejsze klauzule w całej umowie . Musimy zatem precyzyjnie określić , na czym dane przedsięwzięcie ma polegać i jakie w związku z tym obowiązki ma partner prywatny.

Dodatkowo  w ramach realizacji przedsięwzięcia partner prywatny zobowiązany jest  do poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią.  W umowie powinniśmy zatem nie tylko precyzyjnie ustalić zakres przedsięwzięcia do realizacji którego obowiązany będzie partner prywatny ale również klauzule mówiące o tym  kto i w jakim stopniu poniesie koszty tej realizacji. Zasadą  jest, że koszty te pokrywa w całości partner prywatny. Ustawa jednak przewiduje również taką możliwość, że partner prywatny zobowiąże się wobec  podmiotu publicznego do tego, że koszty poniesie podmiot trzeci, np. bank.
Kolejne istotne postanowienia umowy, to te dotyczące czasu obowiązywania umowy oraz  terminu wykonania. Ustalamy zatem  od kiedy współpraca rozpoczyna się i jak długo powinna trwać. Są to elementy niezwykle istotne, określają bowiem kwestie terminów z których strony , a zwłaszcza podmiot prywatny, powinny się wywiązać. Nieprzestrzeganie powyższych  będzie  bowiem wiązało się obowiązkiem zapłaty zastrzeżonych w dalszej części umowy, kar umownych.
Postanowienia ogólne  uzupełniają jeszcze zapisy dotyczące podział odpowiedzialności za realizacje przedsięwzięcia. Precyzujemy zatem w tej części, kto  w jakiej sytuacji i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zadania publicznego.
Reasumując, pierwsza część  umowy o PPP, zawierająca przedmiot umowy, powinna mieć następującą strukturę:
1. Strony umowy
2. Preambuła
3. Definicje
4. Przedmiot umowy
5. Czas obowiązywania. Wejście w życie. Termin wykonania.
6. Podział odpowiedzialności.
W kolejnym wpisie o składnikach majątkowych w umowie o PPP.