Umowa o PPP

Umowy zawarte w konsekwencji zastosowania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, spotykamy coraz częściej, gdyż  rozwiązania te powoli ale zyskują na coraz większej popularności.  Myślę , że to dobry czas żeby zastanowić się czym PPP naprawdę jest.  Co powinna zawierać umowa o PPP i jakie wymagania wobec niej stawia ustawodawca.

Sięgamy zatem do art. 7 ustawy  o partnerstwie publiczno-prywatnym i czytamy:

„Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego”.

Najprościej rzecz ujmując wygląda to tak. Po pierwsze partner prywatny zobowiązuje się zrealizować  jakieś przedsięwzięcie (np. budowa parkingu miejskiego) za wynagrodzeniem. Po drugie partner prywatny zobowiązuje  się do poniesienia w całości albo w części wydatków na realizację tego przedsięwzięcia lub poniesienia ich przez osobę trzecią. Co dostaje w zamian ?

Podmiot publiczny przede wszystkim zobowiązuje się do  współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności  poprzez wniesienie wkładu własnego (na przykład nieruchomości na których zostanie wybudowany parking).

Ustawodawca wskazuje również, że umowa o PPP, powinna określać skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania.  Skutki takie mogą mieć postać kar umownych lub obniżenia wynagrodzenia partnera prywatnego.

Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.  Wynagrodzenie może mieć postać jednorazowej wypłaty przez partnera publicznego, jednakże najczęstszym spotykanym rozwianiem jest możliwość pobierania pożytków, tj. opłat od użytkowników (np. za korzystanie z parkingu).

Dodatkowo umowa powinna przewidywać zasady i szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli. Ponieważ podmiot publiczny ma zagwarantowane  prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego.

Ustawa zakazuje nam zmian postanowień zawartej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru partnera prywatnego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Sankcją za naruszenie powyższego zakazu jest nieważność dokonanej zmiany.

To oczywiście dosyć ogólne uwagi na temat tego czym jest i co zawiera umowa o PPP.  Postaram się w kolejnych wpisach przybliżyć poszczególne zagadnienia jakie powinna zawierać umowa o PPP.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może na przykład przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Ale o utworzeniu spółki następnym razem…