wykluczenie

Odwołanie – realny środek ochrony prawnej czy fikcja ?

Odwołanie – realny środek ochrony prawnej czy fikcja ?

Zgodnie z art. 180 Prawa zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Na pierwszy rzut oka wygląda zachęcająco, ale czy rzeczywiście zawsze kiedy zamawiający naruszy przepisy prawa, możemy skutecznie odwołać  się do Krajowej(…)

Jak wykluczyć nierzetelnego wykonawcę z przetargu

Jak wykluczyć nierzetelnego wykonawcę z przetargu

Zamawiający coraz częściej spotykają się z problemem,  składania ofert przez wykonawców, którzy w poprzednich przetargach wygrali i nie wywiązali się należycie z podpisanych umów. W jaki sposób wykluczyć takiego wykonawcę ? Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została(…)