Udostępnienie wiedzy i doświadczenia

Zgodnie z art. 16 ust. 2b PZP,   wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zapis ten przez Wykonawców jest często wykorzystywany.  Wszak jeśli sami nie spełniamy wszystkich warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia,(…)