tajemnica przedsiębiorstwa

Nowelizacja PZP – część 4 – tajemnica przedsiębiorstwa

W regulacji dotyczącej możliwości zastrzeżenia przez wykonawcę  informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, zmiany nie są obszerne ale istotne. Otóż art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w(…)

Jawne, ale nie do końca

Jawne, ale nie do końca

Czy możemy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zastrzec wykaz osób, wykaz usług albo opinię z banku ? Otóż możemy, co prawda nie zawsze ale coraz więcej wykonawców korzysta z tej możliwości i informuje zamawiających, że większość ich oferty to tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) jedną z naczelnych zasad(…)