Szybki przetarg w trybie konkurencyjnym

Czasami zdarza się tak, że zamówienie trzeba udzielić szybko, a przesłanek do zastosowania któregoś z trybów negocjacyjnych nie ma. Czy jesteśmy wówczas skazani na ustawowe terminy przetargu nieograniczonego ? Chciałbym dzisiaj zaproponować drugi z trybów konkurencyjnych: przetarg nieorganiczony w trybie przyśpieszonym.

Ustawa w stosunku do procedury przetargu ograniczonego nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń. Zamawiający może  dokonać wyboru wykonawcy w drodze przetargu ograniczonego w każdym przypadku, jeśli uzna to za celowe, bez konieczności spełniania jakichkolwiek ustawowych przesłanek.

Przetarg ograniczony sprowadza się do dwóch etapów:

a) pierwszego, który ma na celu wyłonienie wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i jest prowadzony na podstawie ogłoszenia o zamówieniu i wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu;

b) drugiego, który ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zakwalifikowanych w pierwszym etapie wykonawców i jest prowadzony na podstawie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ustawa przewiduje osobne terminy dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz terminy składania ofert.

Terminy składania wniosków o dopuszczenie:

– w postępowaniu poniżej progów unijnych,  termin składania wniosków  nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

– w postępowaniu powyżej progów unijnych , termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału nie może być krótszy niż: 30 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, drogą elektroniczną;

Dodatkowo art. 47 ust. 3 przewiduje następującą sytuację, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może, wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy niż 10 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, drogą elektroniczną.

W zakresie składania ofert, ustawodawca wyznaczył następujące terminy:

– poniżej progów termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych, a powyżej progów termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Jednakże jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni.

Dodatkowo zamawiający może wyznaczyć ww. termin, krótszy o 5 dni, jeżeli udostępnia SIWZ na stronie internetowej nie później niż od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
KIEDY  MOŻNA ZASTOSOWAĆ ?

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest stwierdzenie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, ale o tym, czy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, decyduje Zamawiający. Przepisy nie formułują żadnych warunków jej zastosowania. Przy jej stosowaniu na pewno należy brać pod uwagę sytuację zamawiającego i jego potrzeby w zakresie udzielanego zamówienia. W doktrynie można spotkać poglądy, iż powinna ona wynikać z obiektywnych przyczyn.

Pilną potrzebę należy rozumieć jako taki stan, w którym zastosowanie zwykłych terminów na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wskazanych w ust. 2 komentowanego artykułu mogłoby doprowadzić do negatywnych skutków w finansach zamawiającego bądź w zakresie potrzeb organizacyjnych lub społecznych (por. wyr. ZA z 17.3.2006 r., UZP/ZO/0-740/06, Legalis).

PORÓWNANIE

Podsumowując jeśli chcemy udzielić zamówienia w trybie konkurencyjnym a zależy nam na czasie, to bez względu czy szacunkowa wartość zamówienia przekracza progi unijne czy nie, oraz w odniesieniu zarówno do dostaw i usług jak i do robót budowlanych możemy skorzystać z  „pilnego trybu” przetargu ograniczonego. Porównanie szacowanego czasu na przeprowadzenie takiego postępowania, wygląda następująco:

czynność

przetarg ograniczony

przetarg ograniczony

„pilny” przetarg ograniczony

składanie wniosków

nie dotyczy

min. 30 dni

min. 10 dni

badanie wniosków

nie dotyczy

ok. 3-5 dni

ok.  3-5 dni

składanie uzupełnień  i wyjaśnień

nie dotyczy

ok. 0-5 dni

ok. 0-5 dni

składanie ofert

min. 40 dni

min. 40 dni (-5dni)

min. 10 dni

badanie ofert

ok. 3-5 dni

ok. 1-3 dni

ok. 1-3 dni

składanie uzupełnień  i wyjaśnień

ok. 3-5 dni

ok. 0 – 3 dni

ok. 0 – 3 dni

termin na wnoszenie środków ochrony prawnej

min. 10 dni

min. 10 dni

min. 10 dni

SUMA

56 do 60 dni

79 do 96 dni

34 do 46 dni