Poświadczenie należytego wykonania

Poświadczenie należytego wykonania umowy

No i minął rok. Rok od czasu kiedy w życie weszło nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokładnie 20 lutego. Do wszystkich postępowań które zostały wszczęte po tej dacie , będziemy stosować już tylko nowe przepisy, a nie tak jak do tej pory również i te uchylone. Tym samym koniec z referencjami, szykujmy poświadczenia.

Przypomnę zatem, że teraz dowodami na należycie wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;

3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

Co zatem z dotychczasowymi referencjami ?

Bez obaw.  Dokument zwany w rozporządzeniu poświadczeniem, ma potwierdzać należyte wykonanie dostawy lub usługi.  Nie ma konieczności , żeby  w nagłówku dokumentu widniało słowo „poświadczenie”. Jedynie z jego treści ma wynikać, że Zamawiający poświadcza należyte wykonanie danej umowy. W  moim przekonaniu , nie ma nawet konieczności użycia słowa „poświadczam” a wystarczające jest każde inne sformułowanie które nie pozostawia wątpliwości co do treści dokumentu. Na przykład „potwierdzam należyte wykonanie…” itp.

Dlatego też nie musimy starać się o uaktualnienie wszystkich dokumentów referencyjnych i w dalszym ciągu możemy ich używać w postępowaniach przetargowych.

Dotyczy to jednak tylko umów już zrealizowanych. Inaczej rzecz ma się z umowami które realizowane są w dalszym ciągu w trakcie trwania interesującego nas postępowania. Ustawodawca wprowadził obowiązek aktualizacji takich dokumentów (poświadczeń) co 3 miesiące.

Jeśli zatem realizujemy jakąś umowę i chcemy w innym postępowaniu powołać się na jej należyte wykonanie to nasze poświadczenie (referencja) musi zostać wystawiona nie później niż 3 miesiące od chwili ogłoszenia postępowania w którym chcemy ją przedłożyć. I o tym musimy pamiętać !

W innym razie Zamawiający może nie wziąć pod uwagę usługi czy dostawy  na jaką się powołujemy w wykazie usług.