Poprawienie błędu w ofercie

Błąd zdarza się zrobić wszystkim. Zdarza się i wykonawcom podczas sporządzania oferty. Czy jednak taki błąd zawsze musi skutkować odrzuceniem oferty ? A może zamawiający może go po prostu poprawić za nas.

Zgodnie z art 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Czyli można poprawić w uzasadnionych wypadkach. Chciałbym się jednak skupić na zagadnieniu  zawiadomienia wykonawcy o takiej poprawce.

Otóż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę jeśli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3

Powstaje pytanie z jednej strony czy na takie zawiadomienie powinien wykonawca odpowiedzieć, a  z drugiej strony czy zamawiający jeśli wykonawca nie odpowie ma obowiązek ofertę odrzucić.

Chciałbym przytoczyć w tym miesjcu dwa orzeczenia KIO:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 września 2012 r. (KIO 1883/12)

„Żaden z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wprost nie wspomina o potrzebie czynnego ustosunkowania się przez wykonawcę do zawiadomienia o dokonaniu poprawek dotyczących niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, by oferta nie podlegała odrzuceniu. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewiduje jedynie przesłankę do odrzucenia oferty, gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W każdej innej sytuacji aniżeli nie wyrażenie zgody przez wykonawcę, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta nie podlega zatem odrzuceniu w razie czynnej akceptacji dokonanej poprawki, poprzez wyrażenie zgody jak i bezczynności wykonawcy wobec zawiadomienia Zamawiającego o poprawieniu jego oferty.”
oraz
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 maja 2012 r. (KIO 915/12)
„Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje jedynie przesłankę do odrzucenia oferty, którą jest sytuacja, gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przecząca forma użyta w dyspozycji tego przepisu wskazuje, że w każdej innej sytuacji aniżeli „nie wyrażenie zgody” przez wykonawcę, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta nie podlega zatem odrzuceniu w razie czynnej akceptacji dokonanej poprawki, przez wyrażenie zgody jak i bezczynności wykonawcy wobec zawiadomienia zamawiającego o poprawieniu jego oferty.
Powyższe orzeczenia wskazują na to, iż zamawiający nie powinien odrzucać oferty w przypadku kiedy wykonawca nie odpowie na jego zawiadomienie o dokonaniu poprawki w złożonej ofercie. Przepis jest jednak dosyć nieprecyzyjnie sformułowany i może powodować wątpliwości interpretacyjne. Dlatego radzę wszystkim zadać sobie odrobinę trudu i przesłać zamawiającemu krótkie pismo z wyrażoną zgoda na poprawkę. Na dowód tego że interpretacja powyższego przepisu może być różna chciałbym przytoczyć jeszcze jedną tezę KIO:
Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. (KIO/KU 35/12)”Wobec niejednoznacznej wykładni, w szczególności w doktrynie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych zasadne było uściślenie znaczenia tego przepisu, w sposób umożliwiający jednakową jego interpretację przez wykonawców. Postanowienia siwz stanowią swoisty akt prawny wiążący zarówno wykonawców jak i samego zamawiającego. Dlatego też przy uwzględnieniu powyższych rozbieżności interpretacyjnych omawianego przepisu, zamawiający miał, zdaniem Izby prawo wprowadzić w tym zakresie stosowne postanowienia siwz, a wprowadzając je do postępowania był zobowiązany do ich stosowania w toku oceny ofert”.
A o co chodzi ? Otóż zamawiający w SIWZ sprecyzował omawiany przepis w ten sposób, że wskazał iż jeśli wykonawca nie odpowie na zawiadomienie go o dokonanej w ofercie poprawki, to zamawiający uzna, że ten nie wyraża na poprawkę zgody. No i wykonawca nie odpowiedział, a zamawiający odrzucił jego ofertę.  KIO uznało rację zamawiającego, stwierdzając, że przepis jest na tyle nieprecyzyjny, że zamawiający może go w SIWZ sprecyzować poprzez zastrzeżenie domniemania braku zgody w przypadku nie udzielenia przez wykonawcę pozytywnej odpowiedzi.
Wniosek na koniec: czytajmy dokładnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.