zus-asseco-uzp

zus-asseco-uzp

Dzisiaj słów kilka o głośnym  od kilku dni postępowaniu o udzielenie zamówienia jakie przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wyniku którego podpisał umowę z Asseco Poland S.A. Czy naruszono prawo ? A jeśli tak to kto i dlaczego ? Tytułem wstępu krótki opis sytuacji faktycznej. ZUS ogłasza przetarg na usługę informatyczną. Ofertę składa tylko jeden wykonawca(…)

Projekt nowej dyrektywy

Projekt nowej dyrektywy

Tym razem słów kilka o projekcie nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych. Przewiduje ona wśród licznych zmian, między innymi nowe możliwości dla zamawiających jeśli chodzi o procedury postępowania. Jedną z nich jest wprowadzenie zupełnie nowej procedury: partnerstwa innowacyjnego. W procedurze tej,  każdy wykonawca mógłby złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na ogłoszenie o(…)

Odwołanie – realny środek ochrony prawnej czy fikcja ?

Odwołanie – realny środek ochrony prawnej czy fikcja ?

Zgodnie z art. 180 Prawa zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Na pierwszy rzut oka wygląda zachęcająco, ale czy rzeczywiście zawsze kiedy zamawiający naruszy przepisy prawa, możemy skutecznie odwołać  się do Krajowej(…)

Dialog techniczny w prasie…

Dialog techniczny w prasie…

Zapraszam do lektury dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej, w szczególności artykułu o dialogu technicznym, w którym miałem przyjemność się wypowiedzieć…

Poświadczenie i oświadczenie zamiast referencji

Poświadczenie i oświadczenie zamiast referencji

Dnia 20 lutego br., weszła w życie  ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271) , a wraz z nią zaczęły obowiązywać przepisy sześciu nowych rozporządzeń, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia(…)

Czy cena zawsze musi być jedynym kryterium ?

Czy cena zawsze musi być jedynym kryterium ?

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy czym kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania(…)

Dialog techniczny

Dialog techniczny

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271) wchodzi z życie dnia 20 lutego 2013. Wśród wielu zmian, pojawia się również dialog techniczny. Co to takiego ? Regulacje dotyczące dialogu technicznego pojawiają się(…)

Co zrobić jeśli zamawiajacy zatrzyma wadium

Co zrobić jeśli zamawiajacy zatrzyma wadium

Od czasu do czasu spotykam się z sytuacją, że zamawiający zatrzymują wadium wykonawców. Zwykle spotyka się to z protestem tychże wykonawców. Czy słusznie ?  Rzecz godna  uwagi tym bardziej, że często kwoty wadium są znaczne, a sądy powszechne niechętnie zajmują się sprawami dotyczącymi zwrotu zatrzymanego wadium.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień(…)

Unieważnienie przetargu z powodu braku środków

Unieważnienie przetargu z powodu braku środków

W związku z licznymi zamówieniami finansowanymi z funduszy europejskich, pojawia się wątpliwość, czy można wszcząć postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w sytuacji kiedy nie nastąpiła jeszcze ostateczna decyzja o przyznaniu środków przeznaczonych na sfinansowanie tego zamówienia. Przepisy dotyczące zamówień publicznych nie zawierają żadnych zastrzeżeń co do tego, czy kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na(…)

Jak wykluczyć nierzetelnego wykonawcę z przetargu

Jak wykluczyć nierzetelnego wykonawcę z przetargu

Zamawiający coraz częściej spotykają się z problemem,  składania ofert przez wykonawców, którzy w poprzednich przetargach wygrali i nie wywiązali się należycie z podpisanych umów. W jaki sposób wykluczyć takiego wykonawcę ? Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została(…)