Nowelizacja PZP – część 1 – kryterium oceny ofert

25 lipca Sejm RP, uraczył nas uchwaleniem projektu ustawy zmieniającej Prawo zamówień publicznych. W kolejnych kilku wpisach postaram się przybliżyć nadchodzące (lub nie) zmiany w zamówieniach publicznych. Najwięcej mówi się o zmianach w kryteriach oceny ofert, więc i my od tego zaczniemy. Dotychczasowe kryteria tzn. cena albo cena i inne kryteria były powszechnie krytykowane, ponieważ w(…)

Zmowa przetargowa

Ostatnio wszyscy mówią tylko o podsłuchach. Kto , kogo i gdzie podsłuchiwał. Dlatego dzisiaj chciałem spojrzeć na zamówienia trochę z innej strony. Na zamówienia na gruncie kodeksu karnego. Jakie związek mają podsłuchy ze zmową przetargową ? W przypadku dopuszczenia się występku określonego w art. 305 kk, często głównym dowodem oskarżenia są właśnie podsłuchy, oczywiście te(…)

Bankowalność projektów PPP

W dniu 27 maja 2014 roku, miałem okazję uczestniczyć w konferencji pod tytułem „Bankowalność projektów PPP”. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki. Składała się z dwóch paneli. Pierwszy dotyczył podziału ryzyka pomiędzy stronami transakcji PPP, drugi natomiast umów bezpośrednich i step-in right. Do udziału w panelach zaproszeni zostali przedstawiciele wykonawców, instytucji doradczych oraz finansowych a(…)

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

  Kiedy możemy posłużyć się oświadczeniem zamiast naszym poświadczeniem wydanym przez zamawiającego ? Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dowodami czy usługi, dostawy lub roboty budowlane zostały wykonane lub są(…)

Umowa o PPP, cz. 1 – postanowienia ogólne

Umowa o PPP, cz. 1 – postanowienia ogólne

Dzisiaj zgodnie z  wcześniejsza zapowiedzią postaram się przybliżyć poszczególne elementy umowy o PPP.  Zacznijmy od postanowień ogólnych. Przede wszystkim należy określić strony umowy. Jest to część zwana komparycją umowy, najogólniej rzecz ujmując, określa kim są strony zawierające umowę. Poza pełnymi nazwami stron,  powinny znaleźć się tutaj informacje  o formie prawnej, siedzibie, adresie, numerze rejestrowym (jeżeli(…)

5 milionów to za dużo !

5 milionów to za dużo !

Wreszcie ! Trybunał Konstytucyjny orzekł o tym co od dawna wydawało się oczywiste. Jak kilka lat temu przeczytałem o nowych opłatach za wniesienie skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, to pomyślałem sobie, że przecież to jest de facto uniemożliwienie wykonawcom skorzystanie z tego środka odwoławczego. Prawie do końca 2009 roku było tak: opłatę stałą w(…)

Poprawienie błędu w ofercie

Poprawienie błędu w ofercie

Błąd zdarza się zrobić wszystkim. Zdarza się i wykonawcom podczas sporządzania oferty. Czy jednak taki błąd zawsze musi skutkować odrzuceniem oferty ? A może zamawiający może go po prostu poprawić za nas. Zgodnie z art 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji(…)

30 000 euro zamiast 14 000 euro

30 000 euro zamiast 14 000 euro

Czas na zmiany. 14 marca 2014 roku, Sejm uchwalił projekt  nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.  Tym samym ustawa zostanie przekazana  do podpisu Prezydenta RP (poprawki Senatu zostały już rozpatrzone). Jeśli Prezydent podpisze projekt, zostanie skierowany do publikacji i wejdzie w życie  po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. Główna i zasadnicza zmiana którą ustawodawca wprowadza(…)

Poświadczenie należytego wykonania

Poświadczenie należytego wykonania

Poświadczenie należytego wykonania umowy No i minął rok. Rok od czasu kiedy w życie weszło nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokładnie 20 lutego. Do wszystkich postępowań które zostały wszczęte po(…)

Umowa o PPP

Umowa o PPP

Umowy zawarte w konsekwencji zastosowania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, spotykamy coraz częściej, gdyż  rozwiązania te powoli ale zyskują na coraz większej popularności.  Myślę , że to dobry czas żeby zastanowić się czym PPP naprawdę jest.  Co powinna zawierać umowa o PPP i jakie wymagania wobec niej stawia ustawodawca. Sięgamy zatem do art. 7 ustawy  o(…)