Oświadczenie wykonawcy

 

Kiedy możemy posłużyć się oświadczeniem zamiast naszym poświadczeniem wydanym przez zamawiającego ?
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dowodami czy usługi, dostawy lub roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są;
1)   poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2)   w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
3)   w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
Pojawia się zatem pytanie, w jakiej sytuacji możemy posłużyć się naszym własnym oświadczeniem w celu potwierdzenia wykonanych przez nas dostaw lub usług. Inaczej mówiąc kiedy mamy do czynienia z sytuacją „uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze„.
Pierwszą wskazówkę co do takiej sytuacji znaleźć możemy w uzasadnieniu do rozporządzenia, w którym wskazano na przepisy dyrektywy  2004/18/WE, oraz fakt, że wykonawca może mieć trudności z uzyskaniem poświadczenia od podmiotów prywatnych (innych przedsiębiorców, na rzecz których realizował dostawy lub usługi).
Art. 48 ust. 2 wspomnianej dyrektywy mówi, iż:
„Dowody dostaw i usług należy przedstawić:

–     w przypadku gdy odbiorcą była instytucja zamawiająca – w formie zaświadczeń wydanych lub poświadczonych przez właściwy organ;
–     w przypadku gdy odbiorcą był nabywca prywatny – w postaci zaświadczenia wystawionego przez nabywcę, a w razie braku takiego zaświadczenia – w postaci oświadczenia wykonawcy”.
A zatem w myśl dyrektywy, jeśli inny przedsiębiorca nie wystawi nam poświadczenia, możemy przedłożyć w postępowaniu swoje własne oświadczenie. Przepis rozporządzenia natomiast mówi o uzasadnionych  przyczynach o obiektywnym charakterze. W związku z czym moim zdaniem sam fakt , że przedsiębiorca nie chce nam wystawić poświadczenia to za mało, gdyż ma to charakter raczej subiektywny. Jestem bardzo ciekaw pierwszych orzeczeń krajowej Izby odwoławczej na ten temat.
Inną wskazówkę możemy znaleźć w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 stycznia 2014 r. (sygn. akt KIO 2873/13):
 „Przez przyczyny obiektywne niemożności wystawienia poświadczenia należytego wykonania należy rozumieć sytuację gdy podmiot, który jest uprawniony do wystawienia referencji z przyczyn niezależnych od tego podmiotu nie jest w stanie potwierdzić należyte wykonanie usługi.”
KIO orzekało w stanie faktycznym w którym wykonawca w ten sposób potwierdził fakt należytego wykonania usługi w postaci zrealizowanego własnymi środkami projektu dofinansowanego ze środków unijnych. KIO stwierdziło, iż zarówno instytucja zarządzająca jak i instytucja pośrednicząca nie mogą wystawić poświadczenia, gdyż nie są instytucją zamawiająca w tym przypadku. Na marginesie tylko należy dodać, że  KIO uznało że projekty te nie można w rozpatrywanym stanie faktycznym uznać za usługi na gruncie prawa zamówień publicznych.
Czas natomiast pokaże, jakie szeroka będzie interpretacja omawianego przepisu w orzecznictwie.