nowelizacja – rewitalizacja

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, znowelizowała ustawę Prawo zamówień publicznych z dniem 18 listopada 2015 roku.

W art. 4 ustawy Pzp, wprowadzono następujące zmiany:

1) po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:

,, 8d) zamówień, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zamówienia te udzielane są w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;

2) w pkt 14 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

,, 15) zamówień udzielanych przez urząd gminy lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) zamówienia wykonywane są na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizują przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) zasadnicza część działalności wykonawcy wykonywana jest na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
d) przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy. „.

 

Czyli dwie dodatkowe przesłanki wyłączenia stosowania ustawy. Obydwie związane ze Specjalną Strefą Rewitalizacji. Czym zatem ona jest ?
Zgodnie z ww. ustawą, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Strefę ustanawia się w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,  na okres nie dłuższy niż 10 lat, bez możliwości przedłużenia.

 

Cel bardzo słuszny, należy jednak mieć nadzieję, że nie skorzystają na tym jedynie firmy powiązane osobowo z władzami gminnymi, wszak ustawa nie tyle umożliwia zastosowanie trybu niekonkurencyjnego ale wyłącza pewien zakres zamówień w ogóle spod jej stosowania. Zmiana jest więc mała ale może mieć daleko idące konsekwencje dla przedsiębiorstw które będą miały możliwość realizacji usług i robót budowlanych w ustanowionych strefach rewitalizacji. Mając na uwadze że strefy te ustanowione mogą być na 10 lat, to ja osobiście nie widzę potrzeby pomijania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które sprawnie przeprowadzone trwa najwyżej kilka tygodni.

 

Wątpliwości nie rozwiewa także uzasadnienie do ustawy:
„Zmiana wprowadzona w ustawie – Prawo zamówień publicznych związana jest z rozszerzeniem bezprzetargowego trybu udzielania zamówień publicznych na działania wynikające z gminnego programu rewitalizacji, które realizowane są na obszarze SSR – w dwóch opisanych w ustawie przypadkach. Stanowi to uzupełnienie przepisu art. 36, który przewiduje możliwość udzielania w ten sposób zamówień publicznych.”
Pewnym zabezpieczeniem pozostaje jedynie art. 36 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, zgodnie z którym zamówienie,  jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.
Jednak w praktyce z zasadą równego traktowania wykonawców, bywa różnie…