Nowelizacja PZP – część 5 – usługi niepriorytetowe poniżej progów

Ustawodawca w uchwalonej nowelizacji, zafundował nam jeszcze większe uproszczenie dotyczące umów na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych.

Do ustawy Pzp, zostaje wprowadzony następujący przepis:

„Art. 5a. 1. Gdy wartość zamówienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może udzielić zamówienia po przeprowadzeniu postępowania określonego w ust. 2-4.
2.  Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.
3.  Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielania, w szczególności:
1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty;
2)  opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;
3) kryteria oceny ofert.
4.  Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.”;

Co to oznacza ? Otóż de facto wprowadza quasi procedurę, polegającą w zasadzie na możliwości zawarcia umowy bez żadnej procedury, a z zastosowaniem zasad określonych w nowym art. 5a.

Zamawiający powinien udzielać takiego zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.  Ogłoszenie o zamówieniu , zamawiający nie zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych a jedynie na swojej stronie internetowej (lub na BIP jeśli posiada).

W ogłoszeniu tym powinny znaleźć się tylko najważniejsze kwestie: termin składania ofert, opis przedmiotu zamówienia, kryterium oceny ofert. To wszystko. Zmiana niby niewielka, ale moim zdaniem w praktyce będzie miała kolosalne znaczenie. Ogromna część zamówień dotyczących usług niepiorytetowych, to zamówienia o wartości poniżej progów unijnych. Jeśli zamawiający przekonają się do tego nowego „postępowania”, a myślę że przekonają się, wówczas większość umów będzie zawierana po przeprowadzeniu jedynie tego szczątkowego postępowania.

Czy to dobrze , czy źle ? Dobrze, o ile zamawiający zachowają przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny charakter tych postępowań. Pozostaje wierzyć, że tak właśnie będzie..

Zobacz również:

Nowelizacja cz. 1 – kryterium oceny ofert

Nowelizacja cz. 2 – zatrzymanie wadium

Nowelizacja cz. 3 – rażąco niska cena

Nowelizacja cz. 4 – tajemnica przedsiębiorstwa