Nowelizacja Pzp – część 5 cd. – usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych

Na stronach Urzędu Zamówień  Publicznych ukazała się opinia dotycząca udzielania zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych.

Autor powyższej zwraca uwagę, że od 19 października zamawiający będą mogli dokonać wyboru, czy usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych, będą udzielać według dotychczasowych zasad, tj. z uwzględnieniem wszystkich tym związanych  udogodnień, takich jak brak obowiązku stosowania przesłanek trybów  niekonkurencyjnych, czy też według nowej  procedury określonej w przepisach nowelizujących ustawę Pzp (opisanej przez mnie w artykule Nowelizacja PZP – część 5 – usługi niepriorytetowe poniżej progów).

Podkreśla jednak, że  do ustawy Pzp nie została wprowadzona regulacja przewidująca generalne wyłączenie stosowania jej przepisów do zamówień udzielanych na podstawie postępowania określonego przez zamawiającego na podstawie art. 5a ustawy Pzp, więc do udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe w oparciu o art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp, odpowiednie zastosowanie mają te przepisy ustawy Pzp, które nie zostały zastąpione w sposób odmiennie regulujący daną kwestię.

Przypomina zatem, że do nowej procedury będziemy stosować przepisy  m.in. dotyczące odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego, wspólnego udzielania zamówień, wyłączenia ze względu na konflikt interesów, zasady ponoszenia odpowiedzialności za przeprowadzenie postępowania i powoływania komisji przetargowej, a także przepisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, szacowania wartości zamówienia, obowiązku sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz obowiązku zawarcia informacji w zakresie tych zamówień w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Ale także przepisy Działu IV ustawy Pzp (Umowy w sprawach zamówień publicznych), w szczególności art. 144 zawierający przesłanki dopuszczalnej w świetle przepisów ustawy zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jestem bardzo ciekaw jak popularne będzie stosowanie nowej uproszczonej procedury i jaka będzie jakość stosowanych przez zamawiających zasad udzielania zamówień publicznych według nowych przepisów.