Jak dobrze przygotować ofertę przy kryterium pozacenowym.

Ruszyła maszyna o szynach ospale… a jak już ruszyła to się rozpędziła i pędzi.

Nie, dzisiejszy wpis nie będzie o pociągach, tylko o kryteriach pozacenowych. Jeszcze nie tak dawno ze świecą trzeba było szukać postępowań,  w których zamawiający decydowali się na stosowanie innych kryteriów niż cena. Ale od jakiegoś czasu, zaczęła być widoczna wyraźna zmiana. Jeszcze zanim weszła w życie nowelizacja ustawy Pzp w tym zakresie. Aktualnie jest to na tyle powszechne, że z trudem szukać tych postępowań gdzie jest tylko cena. Dzisiejszy wpis nie ma na celu oceny tego faktu ale próbę przybliżenia Czytelnikom tego na co zwracać szczególną uwagę przy sporządzaniu ofert, jeśli mamy do czynienia z różnymi kryteriami oceny ofert.

Ostatnio wiele czasu poświęcam na analizę siwz w jednym dosyć dużym postępowaniu. Poza kryterium ceny , zamawiający wskazał kryterium doświadczenia oraz potencjału kadrowego. Jednakże bardzo ważnym jest aby mieć świadomość tego, że czym innym są warunki wymagane do spełnienia by ubiegać się o zamówienie, a czym innym właściwe wskazanie doświadczenia i potencjału kadrowego. Pomimo że zarówno w  wykazywaniu warunków jak i na potrzeby oceny kryterium wskazujemy nasze doświadczenie, te dwie kwestie czasami mogą bardzo się różnić.

Po pierwsze.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Natomiast na podstawie stosownego rozporządzenia, Zamawiający może żądać od wykonawców:  wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Tym samym ustawodawca narzuca okres czasu w jakim żądane doświadczenie miało zostać przez wykonawcę zdobyte. I tutaj pojawia się pierwsza różnica. Jeśli chodzi o wykaz usług który załączamy w celu oceny kryterium doświadczenia, powyższe przepisy zamawiającego już nie wiążą. Okres w którym mamy wykazać doświadczenie w celu oceny kryterium , zamawiający może ustalić inny. Należy  o tym pamiętać.Ponadto Zamawiający może sobie postanowić, iż  wykonawcy w celu  zdobycia punktów na poczet kryterium doświadczenia, powinni wykazać stosowne usługi lub roboty ponad te które wykazali na potrzeby oceny czy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Po drugie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Jednakże ponownie mamy do czynienia z przepisem, który określa kwestię spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający może w specyfikacji (sam spotkałem się z tym nieraz), zamieścić zapis, zgodnie z którym w wykazie usług lub wykazie osób na cele oceny kryterium, będzie  brał pod uwagę jedynie te usługi lub osoby, którymi dysponuje wykonawca, bez możliwości posłużenia się doświadczeniem  i osobami podmiotu trzeciego.

W powyższych sytuacjach spełnienie wymagań udziału w postępowaniu może nie być trudne, ale uzyskanie dużej ilości punktów w kryteriach pozacenowych, już znacznie bardziej wymagające.

Dlatego czytajmy zatem SIWZ dokładnie. Od początku do końca. Najlepiej kilka razy 🙂