z wolnej reki

nowelizacja – rewitalizacja

nowelizacja – rewitalizacja

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, znowelizowała ustawę Prawo zamówień publicznych z dniem 18 listopada 2015 roku. W art. 4 ustawy Pzp, wprowadzono następujące zmiany: 1) po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu: ,, 8d) zamówień, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz(…)

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

Dzisiaj chciałem się zająć tematem znanym i obszernie omawianym w wielu opracowaniach. Pomimo tego dla części zamawiających nie jest wystarczająco jasny. Na myśli mam „zamówienie uzupełniające” czyli tak naprawdę udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, korzystając z przesłanki dotyczącej zamówienia uzupełniającego. Zacznę od rzeczy oczywistych. Zamówienie uzupełniające nie są zamówieniami dodatkowymi, ani nie polegają(…)