jawność

Otwarcie ofert !

Otwarcie ofert !

Ostatnio uczestniczyłem (jako oferent) w otwarciu ofert, w regionalnym biurze dosyć dużego ogólnopolskiego zamawiającego. Jakie moje było zdziwienie kiedy komisja przetargowa po otwarciu poszczególnych ofert zaczęła czytać doświadczenie wykonawców. Trochę w związku z tym otwarcie się przedłużyło… Dlatego chciałbym dzisiaj krótko napisać na temat tego jak otwarcie ofert powinno wyglądać w świetle przepisów ustawy. Odpowiednie(…)

Nowelizacja PZP – część 4 – tajemnica przedsiębiorstwa

W regulacji dotyczącej możliwości zastrzeżenia przez wykonawcę  informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, zmiany nie są obszerne ale istotne. Otóż art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w(…)

30 000 euro zamiast 14 000 euro

30 000 euro zamiast 14 000 euro

Czas na zmiany. 14 marca 2014 roku, Sejm uchwalił projekt  nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.  Tym samym ustawa zostanie przekazana  do podpisu Prezydenta RP (poprawki Senatu zostały już rozpatrzone). Jeśli Prezydent podpisze projekt, zostanie skierowany do publikacji i wejdzie w życie  po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. Główna i zasadnicza zmiana którą ustawodawca wprowadza(…)

Jawne, ale nie do końca

Jawne, ale nie do końca

Czy możemy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zastrzec wykaz osób, wykaz usług albo opinię z banku ? Otóż możemy, co prawda nie zawsze ale coraz więcej wykonawców korzysta z tej możliwości i informuje zamawiających, że większość ich oferty to tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) jedną z naczelnych zasad(…)