dyrektywy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

  Kiedy możemy posłużyć się oświadczeniem zamiast naszym poświadczeniem wydanym przez zamawiającego ? Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dowodami czy usługi, dostawy lub roboty budowlane zostały wykonane lub są(…)

Projekt nowej dyrektywy

Projekt nowej dyrektywy

Tym razem słów kilka o projekcie nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych. Przewiduje ona wśród licznych zmian, między innymi nowe możliwości dla zamawiających jeśli chodzi o procedury postępowania. Jedną z nich jest wprowadzenie zupełnie nowej procedury: partnerstwa innowacyjnego. W procedurze tej,  każdy wykonawca mógłby złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na ogłoszenie o(…)