About Robert Zugaj

http://www.jzplegal.com

Posts by Robert Zugaj:

nowelizacja – rewitalizacja

nowelizacja – rewitalizacja

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, znowelizowała ustawę Prawo zamówień publicznych z dniem 18 listopada 2015 roku. W art. 4 ustawy Pzp, wprowadzono następujące zmiany: 1) po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu: ,, 8d) zamówień, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz(…)

Udostępnienie wiedzy i doświadczenia

Udostępnienie wiedzy i doświadczenia

Zgodnie z art. 16 ust. 2b PZP,   wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zapis ten przez Wykonawców jest często wykorzystywany.  Wszak jeśli sami nie spełniamy wszystkich warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia,(…)

Otwarcie ofert !

Otwarcie ofert !

Ostatnio uczestniczyłem (jako oferent) w otwarciu ofert, w regionalnym biurze dosyć dużego ogólnopolskiego zamawiającego. Jakie moje było zdziwienie kiedy komisja przetargowa po otwarciu poszczególnych ofert zaczęła czytać doświadczenie wykonawców. Trochę w związku z tym otwarcie się przedłużyło… Dlatego chciałbym dzisiaj krótko napisać na temat tego jak otwarcie ofert powinno wyglądać w świetle przepisów ustawy. Odpowiednie(…)

Szybki przetarg w trybie konkurencyjnym

Szybki przetarg w trybie konkurencyjnym

Czasami zdarza się tak, że zamówienie trzeba udzielić szybko, a przesłanek do zastosowania któregoś z trybów negocjacyjnych nie ma. Czy jesteśmy wówczas skazani na ustawowe terminy przetargu nieograniczonego ? Chciałbym dzisiaj zaproponować drugi z trybów konkurencyjnych: przetarg nieorganiczony w trybie przyśpieszonym. Ustawa w stosunku do procedury przetargu ograniczonego nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń. Zamawiający może  dokonać(…)

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

Dzisiaj chciałem się zająć tematem znanym i obszernie omawianym w wielu opracowaniach. Pomimo tego dla części zamawiających nie jest wystarczająco jasny. Na myśli mam „zamówienie uzupełniające” czyli tak naprawdę udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, korzystając z przesłanki dotyczącej zamówienia uzupełniającego. Zacznę od rzeczy oczywistych. Zamówienie uzupełniające nie są zamówieniami dodatkowymi, ani nie polegają(…)

A jednak odwołanie w sobotę

A jednak odwołanie w sobotę

Nie tak dano temu, pisałem o tym, że jeśli termin odwołania wypada w sobotę to mamy dodatkowy czas do poniedziałku. („Co kiedy termin odwołania mija w sobotę ?”). Takie stanowisko zajął Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w swoim piśmie z dnia 3 marca 2015 roku. Okazuje się jednak, że zarówno KIO jak i sądy okręgowe mają(…)

Projekt nowej ustawy Pzp

Projekt nowej ustawy Pzp

Od kilkunastu dniu, jest już dostępny projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3155 a w nim, m.in.: – definicja legalna”zmiany istotnej”; – oferta  składana przy użyciu profilu nabywcy; – procedura odwrócona: najpierw ocena oferty biorąc pod uwagę ustalone kryteria oceny ofert, a następnie weryfikacja sytuacji podmiotowej oferenta; – nowe przykładowe kryteria oceny ofert; – katalog(…)

Oferta wybrana – umowy brak.

Oferta wybrana – umowy brak.

Dzisiaj coś specjalnie dedykowane dla zamawiających.  Ostatnio do czynienia miałem z taką sytuacją. Postępowanie przeprowadzone. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą wybrany. Umowa gotowa do podpisu… no właśnie ale podpisu brak. Co w takiej sytuacji ? Wybrać inną ofertę ? Unieważnić przetarg ? A może nic nie robić. Co możemy w takiej sytuacji a na co przepisy(…)

Co kiedy termin odowłania wypada w sobotę ?

Co kiedy termin odowłania wypada w sobotę ?

5, 10 , 15 dni, w zależności od tego w jakim postępowaniu i co jest przedmiotem odwołania. Terminy te i inne określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ale czy możemy wnieść odwołanie w poniedziałek, gdy termin kończy nam się w sobotę ? Okazuje się, że tak. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej(…)

Czy możemy zmienić formę wniesionego wadium ?

Czy możemy zmienić formę wniesionego wadium ?

Ostatnio spotkałem się w praktyce z takim zagadnieniem: czy można dokonać zmiany formy w jakiej zostało wniesione wadium po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisów na ten temat brak. Nawet na stronach jednego z dostawcy systemu informacji prawnej umieszczono opinię z której wynikałoby, że nie. Nie zgadzam się z powyższym. Moim zdaniem(…)