Jak wykluczyć nierzetelnego wykonawcę z przetargu

Zamawiający coraz częściej spotykają się z problemem,  składania ofert przez wykonawców, którzy w poprzednich przetargach wygrali i nie wywiązali się należycie z podpisanych umów. W jaki sposób wykluczyć takiego wykonawcę ? Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została(…)